97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

संघटित राजकीय प्रकिया व लोकशाही


लोकशाहीचे नवीन स्वरूप संघटित लोकशाही असे उदयास आले. भारतीय लोकशाहीच्या घटनात्मक, सामाजिक, सहभागप्रधान लोकशाहीमधून ही संघटित लोकशाहीची नवी फांदी फुटली आहे. ही राजकीय प्रकिया नव्वदीच्या दशकापासून सातत्याने घडत होती. मात्र एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात हा बदल सुस्पष्टपणे दिसू लागला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe