97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

डोनाल्ड मोदी आणि नरेंद्र ट्रम्प


कोणत्याही दोन व्यक्ती तंतोतंत एकसारख्या नसतात. पण नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात इतके साम्य आहे की त्यांना डोनाल्ड मोदी आणि नरेंद्र ट्रम्प म्हटलं तरी वावगे होणार नाही. त्यांच्यातील समान गुणांची व्याप्ती आणि खोली लक्षणीय आहे, आणि राष्ट्र-हिताला नुकसान पोहोचवण्याची त्यांची सुप्त क्षमता अस्वस्थ करणारी आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe