77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

भारतीय समाजवादी चळवळीसमोरील वर्ण-जातिव्यवस्थेचे आव्हान


आपला नजीकचा भविष्यकाळ विश्वतवादाचा, हरतर्हेतच्या विश्विवादी चळवळींचा ओहोटीचा कालखंड असणार आहे. या काळात हरतर्हेवच्या विलगपणाचे स्तोत्र किंवा बंड शिरजोरी करणार आहे.