97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

खडकांच्या पोटात


खडकांचा, अश्मांचा आणि त्यांत लाखो वर्षे रुतून राहिलेल्या जीवांच्या खुणांचा -जीवाश्मांचा -अभ्यास! प्रत्येक अश्म म्हणजे एक जीव-संग्रहालय आहे, प्रत्येक अश्मात एक जीव-कथा दडलेली असते. लेखक इंडिकामधून ही कथा हळूहळू एखादा पट उलगडत जावा, त्याप्रमाणे आपल्यासमोर सादर करतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe