97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

पेशंट


हा सायन्टिस म्हनवतो न् पहाटे घंटाभर स्तोत्र म्हनत देवाच्या तसबिरीसमोर डोळे मिटून बसतो