97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

के. लक्ष्मा गौड


प्राचीन काळापासून भारतीय परंपरेत अनेक परस्पर विरोधी तत्त्वज्ञाने, संप्रदाय एक दुसर्यात मिसळत गेलेत. म्हणून भारतीय परंपरा काही एकजिनसी नाही. ती विविधतेची आहे. आर्य-अनार्य, वैदिक-अवैदिक अशा ढोबळ परंपरा सांगत असलो तरी अनेक लहानमोठ्या परंपरा भारतीय म्हणून पुन्हा एकच आहेत. अशा विविध आणि विशाल परंपरेतून आलेली कला ही काही एकसुरी असणार नाही. कलाकाराला हवे तसे स्वातंत्र्य घेऊन पुन्हा पारंपरिक राहता येते. परंपरेपासून तुटल्याच्या जाणिवेतून पुन्हा परंपरेला जोडून घ्यायचा प्रयत्न कलाकार करतो त्यावेळी त्याचे अंदाज चुकतात. परंपरा आपल्यात असतेच, आपल्या परिसरात असते. परिसरापासून तुटून परंपरेला जोडून घेता येत नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe