97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जागतिक अरिष्टाचे अंतरंग


'महामंदी की युगांतकारी प्रक्रियेचा प्रारंभ?' (वाटसरू, 16-31 जुलै, 2015) या लेखात शेवटच्या भागात विद्यमान अरिष्ट हे ढाचात्मक आहे असा उल्लेख आहे, तसेच हे भांडवलशाहीत येणारे नेहमीचे अरिष्ट नसून भांडवलशाहीचेच अरिष्ट आहे असे म्हटले. ही व्यवस्था केवळ कुंठितता-मंदीने ग्रासलेली नाही, तर ती एका प्रदीर्घ आणि पायाभूत अरिष्टात आहे असा याचा अर्थ होतो. पण मग या अरिष्टाचे वेगळेपण काय आणि ढाचात्मक अरिष्टाचा नेमका अर्थ काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. गेल्या लेखात ढाचात्मक बेकारी आणि वाढत्या उत्पादनाच्या तुलनेत घटता उपभोग या अरिष्टाबाबतच्या महत्त्वपूर्ण पैलूंची काहीएक चर्चा आली आहे. त्या व अन्य काही मुद्द्यांची पुनरुक्ती न करता ढाचात्मक अरिष्टाचे स्वरूप स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न पुढे केला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe