97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

निर्वासित संकटाची सोडवणूक शक्य


एलिझाबेथ क्युब्लर रॉसने तिच्या 'ऑन डेथ अँड डाईंग' ह्या सुप्रसिद्ध अभ्यासामध्ये, मृत्यूकडे नेणारा आजार आपल्याला झाला आहे हे व्यक्तीला समजल्यानंतरच्या व्यक्तीच्या प्रतिक्रियांच्या पाच टप्प्यांचा पद्धतशीर आराखडा मांडला आहे: नाकबुली (व्यक्ती वास्तव स्वीकारायला नकार देते : हे असं घडणं शक्य नाही, माझ्याबरोबर नाही); राग (जेव्हा व्यक्ती वास्तव नाकारू शकत नाही : माझ्याबरोबर हे कसं घडू शकतं?); तडजोड (मृत्यू पुढे ढकलता येईल अशी आशा: मला फक्त माझ्या नातवांना पदवी मिळवलेलं पाहेपर्यंत जगू दे); विफलता (मृत्यू होणारच आहे, मग कशाला काळजी करायची?); स्वीकार (ह्याबरोबर मी लढू शकत नाही, मी त्यापेक्षा ह्याला सामोरं जाण्याची तयारी करेन). नंतर क्युब्लर रॉसने हा आराखडा सर्व व्यक्तिगत हानींना लागू केला (बेरोजगारी, जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू, घटस्फोट, व्यसनाधीनता) आणि असे मांडले की हे सर्व टप्पे वरील क्रमानेच अनुभवले जातील असेही नाही किंवा सर्व रुग्ण सर्वच टप्पे अनुभवतील असेही नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe