97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मी माझ ऐकायला हवं आता


एक गोळी आली ,मस्तक भेदून गेली आणखी एक गोळी आली .आणखी एक मस्तक भेदून गेली.......