97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील भ्रष्टाचार


महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा कारभार चालतो. सन 2011-14 पर्यंत कॅगगार्फत (कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) या मंडळाचा तपासणी अहवाल झालेला आहे. या तपासणी अहवालामध्ये मंडळाच्या अध्यक्षांवर व इतर अधिकार्यांवर असा ठपका ठेवला आहे की, त्यांनी जाणीवपूर्वक उपकरामधून जमा होणार्या रकमा कायद्यानुसार डिमांड ड्राफ्टने स्वीकारण्याऐवजी मोठ्या रकमा चेकने स्वीकारल्या आहेत. त्यामध्ये 17 कोटी 59 लाख रुपयांचे चेक्स बाऊन्स झालेले आहेत. हे 17 कोटी 59 लाख रुपये मंडळाकडे न मिळणे याला जबाबदार कल्याणकारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष व अधिकारी आहेत. तसेच या मंडळाने जे करोडो रुपयांचे चेक्स बाऊन्स झालेले आहेत त्याबाबत 2 वर्षे झाल्यानंतरही बनावट चेक देणार्यांवर काहीही कारवाई केलेली नाही. अशा प्रकारे बनावट चेक देणार्यांना सवलत देऊन मंडळाच्या अधिकार्यांनी करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार केलेला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe