97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

एन. पुष्पमाला सुधाकर यादव


कलेतली कुठलीही चळवळ प्रस्थापित होण्यासाठी एखाद्या व्यवस्थेची गरज लागते. हा कलाविचार प्रस्थापित व्यवस्थेने स्वीकारला तर त्याचा विस्तारही होतो. स्वदेशी चळवळीचा विचार शांतिनिकेतन या कला शिक्षणसंस्थेने स्वीकारला. स्वदेशी चळवळ आणि शांतिनिकेतनच्या एकरूपतेतूनच हा विचार परिपक्व होऊन ‘बंगाल स्कूल’ निर्माण झाले, त्याचा देशभर विस्तार झाला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe