97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जनगढ सिंह श्याम


जनगढ सिंह श्यामच्या चित्रातली रेषा, रंगरचना, आकार आणि अवकाशही वेगळे आहेत. त्याच्या पहिल्याच ‘हनुमान’ या चित्रातच रेषा स्वतंत्र स्वभावाने जाणवतात. ती रेषा दंतूर आणि टिपक्याटिपक्यातून उद्भवते. तीच रेषा विस्तारत जात रंगलेपनाच्या तंत्रावरही प्रभाव टाकते. टिपक्याटिपक्यांतून उद्भवलेली रेषा पुढे आकार, रंग यावर प्रभाव टाकून संपूर्ण चित्राला पोत तयार करते. टिपक्याटिपक्याने कंपित झालेली रेषा आपल्याच अंधूक अनेक प्रतिमा तयार करते, त्याच्यातूनच आकाराचे रूप साकारते. कंपित झालेली रेषा रंगाला कणाकणात विदीर्ण करते, विदीर्ण रंगाचे कण रंगाच्या विविध छटांचा भास करून रंगात चंचलता येते. कंपित झालेली रेषा आकाराला सच्छिद्र करून त्याचं जडत्व संपवून प्रत्येक आकार स्पंदनासारख्या लयीत प्रगटतो. गाणं, नाचणार्या घराण्याच्या कुळातून जनगढ आल्याने सांगितिक कंपनाची लय त्याच्या रंग, रेषा, आकारातून प्रगटत असावी.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe