97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

एकाकीपणाच्या गाभ्याचा मुद्दा


मुद्दा ना गायीबद्दल आहे ना डुकराबद्दल, ना घोड्याबद्दल ना, खेचराबद्दल. ना हा सहिष्णुतेबद्दलही आहे, तसंही सहिष्णुता ही नेहमीच ताकदवानांच्या हातातील विशेषाधिकार असते. सत्ताधार्यांनी आम्हाला कलाकार म्हणून सहिष्णुतेने चालवून घ्यावं असं मुळातच आम्हाला वाटत नाही. गाभ्याचा मुद्दा आहे तो अनेक आवाजांनी ज्या विश्वात बोलता येतं त्या विश्वाच्या अस्तित्वाचा. आमच्याभोवतीच्या साखळ्या अधिकाधिक घट्ट होत जाण्याचा हा काळ आहे. ज्या भयावह नियमितपणे या घटना घडत आहेत ती नियमितता या काळाची ओळखखूण बनू पाहते आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe