97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भांडवलशाही राज्य कसे करते?


खाजगी भांडवलाला स्वतःच्या हितसंबंधांशिवाय दुसरे काही दिसेनासे होऊ लागले आहे, किंवा दिसत असूनदेखील भांडवल स्वतःच्या हितसंबंधाना मुरड घालण्याची वैचारिक परिपक्वता दाखवत नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe