97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

आयोग, समित्या, अभ्यास आणि फलश्रुती


'भारतीय स्वातंत्र्याची सत्तरी' या निमित्ताने परिवर्तनाच्या वाटसरूने विशेष विभाग प्रसिद्ध करणे हे वाटसरूच्या नावाला व त्याने स्वीकारलेल्या विचारधारेला धरूनच आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe