97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कैकाडी जमात - आव्हाने कायम


भटक्या जाती-जमाती संपूर्ण देशात किंबहुना महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या वर्गवारीमध्ये टाकल्यामुळे या जमातींवर फार मोठा अन्याय झालेला आहे. शासनाने वेळीच दखल घेऊन या जमातींची दिशाभूल न करता त्यांना योग्य तो न्याय द्यावा.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe