97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

आरपारावलोकिता


तिचं लग्न झालं तेव्हा तिला ह्याची पक्की जाणीव होती की, आपण आता वेगळ्या घरात जाणार आहोत. म्हणजे आईच्या हट्टापायी व्रत-विधी-संस्कार वगैरे करून लग्न केलेलं असलं तरी त्या घरात अनेक फालतूपणापासून सुटका होणार होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe