97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

वित्त-भांडवलशाहीचा विळखा


भारतीय अर्थव्यवस्थेची मरगळलेली स्थिती व त्याच वेळी भारतातील शेअरबाजाराने तेजीचे नवेनवे विक्रम करीत रहाणे, ही विसंगती यापुढे कायमची राहील, असे दिसते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe