97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

आक्रोश


(रंगमंचाच्या मधोमध एक टेबल आणि खुर्ची आहे. कोपर्याात एक लहान कपाट. त्यात प्लँचेट मेणबत्ती आगपेटी, काही पुस्तकं आणि वर्तमानपत्रं आहेत. टेबलावर एक डायरी आहे. रंगमंच प्रकाशानं उजळल्यावर नाटककाराचा प्रवेश होतो.)

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe