77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

मॉबलिंचिंग विरोधी कायदा आणि अन्य काही...


मॉबलिंचिंगविरोधात सरकारने तात्काळ ‘मानव सुरक्षा कायदा’ हा स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. कारण गेल्या काही वर्षात आपल्या देशात कायदा व राज्यघटनेला पायदळी तुडवले जात आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe