77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

दोन देश आणि एक कृष्णविवर


२५ डिसेंबर रोजी जाधवची आई आणि पत्नी या खेळातील एक प्यादे म्हणून वापरले गेले. अशा खेळात भावनांचा चपखल वापर करून खेळातील रंगत-उत्कंठा-रोमांच क्षणोक्षणी वाढवले जातात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe