77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आंबेडकरांची जातिमीमांसा


मौर्योत्तर काळात कमाल स्थानिकीकरण घडून आलेल्या ग्रामीणकृषी अर्थव्यवस्थेच्या काळात जातीला तिचे भौतिक अधिष्ठान मिळू शकले. जातीची समर्थक असलेली धर्मशास्त्रे आणि पुराणे मौर्योत्तर काळातील आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe