77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

समर्थाची दासी जनाबाईंचे माणूस असणे -३


विठ्ठलाचे पदक चोरल्याचा आळ ठेवून संत जनाबाईला सुळावर देण्यासाठी चंद्रभागेकाठी सूळ रोवल्याची, मात्र ऐनवेळी त्या सुळाचे पाणी झाल्याची एक कथा सांगितली जाते. अशा आशयाचा अभंगही आहे. सुळाचे कधी आपोआप पाणी होत नाही. मग ही कथा काय सांगते!

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe