77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

डॉ. आंबेडकरांचे सहकारी- नवल भथेना


नवल भथेना यांनी 'मूकनायक'च्या उभारणीमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले आहेच पण त्याच बरोबर डॉ. आंबेडकरांच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्येदेखील त्यांचे स्थान सदैव महत्त्वाचे राहिले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe