77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आदिवासी समूहांचा शैक्षणिक असहभाग


शिक्षण प्रक्रियेमुळे ज्ञानातून मुक्तीचा आनंद मिळण्याऐवजी परात्मभावाकडे या समूहांची वाटचाल होत असल्याने आदिवासी भागात शिक्षण प्रक्रियेत समूह सहभाग हा दूरचा पल्ला असल्याचे यावरून समजते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe