77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

माहिती तंत्रज्ञानाचे जनांदोलन


माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग सत्ताधारी मंडळी अनेक पद्धतीने करीत आहेत. जनमत आपल्या बाजूला वळवण्यात त्यांचा उपयोग होऊ लागला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe