77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आंबेडकरांचे अपहरण व 2019ची निवडणूक


आम्ही आंबेडकरांचा जेवढा आदर व सन्मान करतो आहे, तेवढा आदर व सन्मान आजपर्यंत कोणीही केला नाही, असे भाजप आज उच्चरवाने सांगते आहे. आणि तरीही दलित समुदायातील वाढता संताप भाजपाला एखाद्या भयावह स्वप्नासारखा छळतो आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe