77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

माया पंडित यांच्या चार कविता


सावलीतल्या पडछायांना > काजळमाया > आभाळात टांगलेलं ऊन > बोलीकबूली केली... झाली!