77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

वनाधिकार : ग्रामसभेची लोकशाही आवश्यक


चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक छोटेसे गाव, फक्त ३०० लोकसंख्या. ७० कुटुंबे. त्यांची जिवंत, प्रत्यक्षरीत्या सुरू असलेली लोकशाही प्रशासकीय पद्धत आज पाच वर्षांनंतरही चालू आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe