77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

एका महान संशोधकाची शोकांतिका


कोट्यवधी शेतकर्यांेना अब्जावधीचे उत्पन्न मिळवून देणार्या- दादाजी खोब्रागडे नामक कृषी संशोधकाचा पैशाअभावी आजाराच्या केवळ १५ दिवसांत मृत्यू झाला. ही गोष्ट केवळ सरंजामी प्रवृत्तीने बरबटलेल्या भारतातच घडू शकते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe