77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

'ओल अंतरीची...’- आयुष्याचे


'ओल अंतरीची...'’ हे गो. तु. पाटील यांचे आत्मचरित्र म्हणजे आठवणींची साखळी आहे. गतकाळाचा गेल्या सत्तर-पंच्याहत्तर वर्षातला वाटचालीचा धांडोळा आहे. अभावग्रस्तता ते संस्कार संपन्नता- कृतार्थता असा हा प्रवास आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe