77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

एका अकुशल कामगाराचा जन्म


तो नुकताच नेट परीक्षा पास झाला होता. आणि आता आपण बी.एड.पेक्षा अधिक काहीतरी चांगले केले आहे, त्यामुळे मास्तर न होता थेट प्राध्यापकच होऊ, अशी अंधुक आशा त्याच्या मनात निर्माण झाली होती. तासिका तत्त्वावर जरी काम केले तरी जगण्यापुरते पैसे मिळतील, असं तो मनाशीच म्हणाला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe