77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

म्हणे भारताची अर्थव्यवस्था फ्रान्सला मागे टाकेल!


एक आटपाट नगर होते, सध्या तिथे राहणारे नगरजन फार काही विद्वान-बिद्वान नसले तरी त्या नगरीत, अनेक पिढ्यांपूर्वी राहणारे त्यांचे पूर्वज, फार म्हणजे फारच विद्वान होते असा त्यांचा समज होता. गावातून येणार्याा-जाणार्यांकना ते आपल्या पूर्वजांच्या विद्वत्तेच्या गोष्टी सांगून ते गपगार करीत. आजूबाजूच्या दुसर्यात नगरात दिसणारी, आजच्या लोकांची विद्वत्ता, त्यांच्या पूर्वजांच्या हुशारीसमोर ‘किस झाड कि पत्ती’ असे नाक्यावर चहा पिता पिता सांगत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe