77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

चीन, व्हिएटनाम: भांडवलशाही की समाजवादी अर्थव्यवस्था?


चीनने भांडवलशाही अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे असा प्रचार गेली अनेक वर्षे हाकला जात आहे. प्रश्नभ फक्त चीनचा नाहीये. तसा तो असता तर विश्लेेषण सोपे झाले असते. पण व्हिएटनामचे, लॅटिन अमेरिकन देशांचे, ग्रीसचे काय?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe