77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

कवितेची पानं


तुझ्यासमोर वाहात होती एक प्राचीन नदी