77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

अपालकत्व... अशक्य!


पालकत्व ही संकल्पना जीवसृष्टीच्या जन्मापासून आहे. लग्न ही संस्था त्यानंतर कितीतरी हजार/लाख वर्षांनी जन्माला आली. निसर्गात किंवा इतर प्राण्यांमध्ये ती नाही. फक्त मनुष्य समाजात आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe