77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आदिवासी समुदाय: धोरणात्मक तरतुदी व वास्तवता


आदिवासींचे सांस्कृतिक, भाषिक व सामाजिक अस्तित्व अबाधित राहून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व श्रमबाजारातील स्थान यामध्ये संधींची समानता राखण्याच्या दृष्टीने धोरणनिर्मिती व अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत लेखाद्वारे आदिवासींच्या कल्याणाकरिता निर्मिलेल्या धोरणांचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe