77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

इतिहास घडवू पाहणारा मृत्यू रोखताना


बव्हंशी सत्ताहीन असलेल्या व्यक्तींच्या कथनांना दडवून नि दडपून टाकणार्या् इतिहासाच्या जगन्नाथाच्या रथावरील उतारा म्हणजे कविता होय. इतिहास घडवू पाहणार्याण मृत्यूपासून हमखास वाचवणारी अमरत्वाची नाव म्हणजे कविता होय.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe