77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

शब्द आणि भाषा


भाषेचा डोलारा किंवा इमला प्रामुख्याने शब्दांवर आधारित असल्याने जीवनातील भूतकालीन बदल अभ्यासण्यास शब्द आणि त्यांचा अर्थ यावर लक्ष देणे उपयुक्त आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe