77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

डॉ आंबेडकरांची जातीमीमांसा - ४


समाजाची आधीनता घडवण्याचे काम ‘नैसर्गिकता’ ही दंडशक्ती करत असते. मनुष्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती असा ‘नैसर्गिकता’ या संकल्पनेचा अर्थ या ठिकाणी घेतला जात नाही. व्यक्तीच्या वा लोकांच्या सवयीचे सामाजिक परिमाण म्हणजे नैसर्गिकता’ असे आंबेडकरांचे म्हणणे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe