77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

संरक्षण खर्च आणि सामान्य जनता


देशाच्या सरकारकडे जी वित्तीय साधनसामुग्री प्रायः करांवाटे गोळा होते ती जर लोककल्याणकारी योजनांवर खर्च होऊ शकली तर त्याचे लाभार्थी कोण असतात? ती मध्यमवर्गीय कमी तर समाजातील गरीब कुटुंबे असतात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe