77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

मुद्दे आरोग्य-सेवांचे


रोगनिदान करण्याच्या पद्धतीतही भारतातील डॉक्टरचा सरासरी दर्जा सुमार आहे. जनरल प्रॅक्टिस करणारे अनेक डॉक्टर्स एका रुग्णासाठी सरासरी पाच दहा मिनिटे देतात असा लेखकाचा अनुभव आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe