77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

भारतीय निवडणूक : पाश्चा त्त्य नजर


देशात राहून निवडणुकांकडे बघतांना बघणार्यां चे पूर्वग्रह असण्याची शक्यता जास्त असते. बाहेरून ज्यावेळी कोणी भारताच्या राजकीय घडामोडींकडे बघतो त्यावेळी अधिक वस्तुनिष्ठपणे बघण्याची शक्यता जास्त असते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe