77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

देशासमोरील आर्थिक आव्हाने


आपले आर्थिक प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी मतदार सरकारकडे किती जागृतपणे पाठपुरावा करतात हीच खरी आपल्या लोकशाहीची कसोटी आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe