77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

इंग्रजीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा धडा


समाजाने इंग्रजी भाषेचे महत्त्व मान्य केले आहे आणि ती भाषा स्वीकारली सुद्धा आहे, त्यामुळे आता शाळा सरकारी असो वा खाजगी, शासनाने इंग्रजी विषय अभ्यासक्रमातून बाद केला काय किंवा त्याच महत्त्व कमी केलं काय समाज मागे वळून बघणार नाही. संवादासाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजीचा झालेला प्रचार, प्रसार आणि स्वागत याबाबत मतभेद असतीलही पण स्थिती हेच दर्शविते की, सगळ्यांना इंग्रजी शिकायची इच्छा आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe