77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

जोडलेपण शिकवणारा ‘स्माईल प्लीज’


एक महानगरी जग या चित्रपटात दिसते, ते धावते आणि एका अर्थी प्रगत तंत्रज्ञानाचे झगझगीत जग आहे. तिथली सगळीच माणसं हसरी, उमदी आणि वेळेच्या आधीच काम पूर्ण करणारी आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe