77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

माझा टपाल अनुभव


मी पूर्णवेळ वाचक होण्यासाठी माझ्या खेडेगावात स्थायिक झालो आहे व वाचनाचा जणू भस्म्यारोग झाल्याप्रमाणे ५२-५३ नियतकालिकांचा नियमित वर्गणीदार वाचक आहे. पण माझ्या या ५२-५३ नियतकालिकांपैकी २-३ अंक दर एक-दोन महिन्यात गहाळ/गायब/चोरी कौशल्य मात्र टपाल विभागाने कायम राखले आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe