97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कहाणी मेंढा नि पाचगावची


कोणतीही लोकशाही प्रबळ केव्हा होते? तर त्याचे साधे उत्तर असे आहे की, प्रबळ लोकशाहीसाठी सुजाण नागरिक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यसंस्थेला सतत प्रश्न विचारात राहून अन्यायाचा विरोधात वाचा फोडत राहणे हे अगत्याचे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe