97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

नागरिकत्वविषयक दुरुस्तीचे वास्तव


नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती आणि तिच्या आजूबाजूला असणारे सरकारचे इतर काही निर्णय यांचादेखील घनिष्ठ सबंध आहे आणि म्हणूनच, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला होणार्यार विरोधात सरकारच्या नागरिकत्व-विषयक इतर हडेलहप्पी निर्णयांचा काय संबंध आहे ते पाहणे आणि या वादातून निघालेली एनारसी-एनपीआर ही दोन छोटी पिल्लं जी आहेत त्यांची चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe