97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

हमरस्ता नाकारूनही पथदर्शी


हातात पडल्यापासून ते पूर्ण करेपर्यंत खाली न ठेवता आलेली खूप कमी पुस्तके असतात. आणि असे बांधून ठेवणारे, लक्ष आणि मन खिळवून ठेवणारे फारच कमी हाताला लागते. सरिता आवाडांचे ‘हमरस्ता नाकारताना’ हे या थोडक्या पुस्तकांमध्ये मोडते. त्यांच्या या आत्मचरित्राचे रसायन काही वेगळेच आहे. हे पुस्तक म्हणजे आत्मशोध घेता घेता केलेले ओघवते कथन आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe